Zorgboerderij Minous

          “ Zorg op maat, daar gaan we voor “

SBB - Gecertificeerd leerbedrijf

Home EMDR Zorgboerderij Activiteiten Doelgroep Ambulante zorg Onze paarden Stage leerbedrijf Contact


Zorgboerderij Minous werkt met onderstaande mogelijkheden:

Jeugdwet

Uitgangspunt in de Jeugdwet is om goede zorg voor het kind te garanderen, door de zorg minder versnipperd aan te bieden, met minder zorgverleners per kind en per gezin. In de ogen van de overheid kan dat het beste vanuit een loket dichtbij het gezin.

In de Jeugdwet is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van het kind, c.q. de jongeren tot 18 jaar, en zijn ouders. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als het kind en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. De gemeente beslist of en welke voorziening uw kind nodig heeft. Dit kan een individuele voorziening zijn. Alleen met een individuele voorziening kunt u een pgb aanvragen.

Wmo

Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. In 2015 is de Wmo aangepast en uitgangspunt is, dat als u niet voldoet aan de voorwaarden voor de Wet langdurige zorg (Wlz), uw zorg valt onder de Wmo. In de Wmo is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van uw eigen kracht. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als u er op eigen kracht niet uitkomt. De gemeente beslist of en welke voorziening u nodig hebt. Dit kan een maatwerkvoorziening zijn.

Wlz

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).

    U kunt zorg krijgen vanuit deze wet wanneer u uw leven lang 7×24 uur toezicht nodig

    hebt of zorg in de nabijheid      

    U hebt een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of geriatrische beperking

    Het CIZ doet de indicatie, het zorgkantoor regelt de toekenning

PGB

Met het Persoons Gebonden Budget huurt u zelf zorgverleners in en maakt u afspraken over de zorg die zij u geven, op uw tijd, op uw plaats, op uw manier. De pgb-houder kan professionele zorgverleners inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kunt u uit het pgb betalen. U moet dan wel de zorg inkopen waarvoor het pgb bedoeld is. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met de zirgverlener af. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren. Of je nu thuis woont of in een kleinschalige woonvorm, er zijn bijna altijd mogelijkheden om bij ons in de zorg te komen.

Het tarief wat je moet betalen is afhankelijk of de facturering gaat via PGB. Mocht de betaling gaan via PGB dan gaat dit via een vast maandbedrag, afgesproken in een zorgovereenkomst. . Bij elke vorm dan ook moet er een eigen bijdrage betaald worden aan het CAK. De eigen bijdrage is bij PGB lager dan bij bijvoorbeeld ZIN.   Voor overige diensten, zoals bijvoorbeeld vervoer, kunnen er aanvullende tarieven in rekening worden gebracht.  Er kan 48 uur van te voren worden afgemeld zonder kosten. Wordt dit later gedaan dan wordt dit wel gefactureerd.

In alle gevallen ( PGB, WLZ, Jeugdzorg ) worden er dagdelen berekend. De dag bestaat uit 2 dagdelen ( ochtend - middag ). Het maakt dus niet uit hoeveel uur men er is op een dagdeel Wordt er individuele begeleiding gegeven, dan gaat dit per uur.